bets10casino maxi

İmar ve Fen İşleri Şefliği

 

1) Fen İşleri Müdürü;

 1. a) Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk/gönderme ve yönetimini, düzenlenmesini, gerektiğinde yeniden düzenlenmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin iç düzenlemeleri yapar,
 2. b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
 3. c) Müdürlüğü için, Başkanlığın amaçları, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre uygulama yapar,

ç) Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli bilgileri verir ve uygulamaları kontrol eder,

 1. d) Görev alanı içinde bulunan çalışmalar için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,
 2. e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
 3. f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
 4. g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

ğ) Müdürlüğün stratejik plânı, yıllık performans, yatırım ve çalışma programları,               personelinin performans ölçütlerini Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın stratejik hedeflerine göre hazırlar, çalışma planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir, uygulamaları izler, değerlendirir, yıllık faaliyet/çalışma raporunu düzenleyerek zamanında gönderir,

 1. h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

ı) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve örgütlenme ilkelerini astlarına açıklar, örgüt yapısı içindeki konumlarının üst-ast ve yatay örgütsel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek uyumlu çalışmalarını sağlar,

 1. i) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut örgüt yapısı, iş tanımları ve pozisyonların gerektirdiği vasıflara uygun kadrosunu düzenler,
 2. j) Örgüt yapısında ve/veya iş tanımlarında zamanla doğacak değişiklik gereklerini İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bildirir,
 3. k) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tanımlarını ve performans kriterlerini/ölçütlerini hazırlayıp önerir,
 4. l) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,
 5. m) Emrindeki elemanlara iş tanımlarını açıklar, iş tanımlarında belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
 6. n) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
 7. o) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki devirlerini yapar, onları inisiyatiflerini/gerekli kararları öncelikle alma niteliklerini ve yetkilerini kullanmaya özendirir,

ö) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,

 1. p) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak kişiye vekâlet verir ve görevlerini belirler,
 2. r) İşgücünün en yararlı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
 3. s) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

ş) Müdürlüğün tüm çalışmalarında ilgili yasa, yönetmelik, genelge, tebliğ, karar, iş yöntemleri ve diğer ilgili mevzuata uymayı sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken konular için de olumlu önerileri, amirinin görüşüne sunar,

 1. t) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma yöntemlerini geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel davranış biçimleri ve yol-yöntemlerine uygun hareket etmeleri için disiplini sağlar,
 2. u) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları hızla alır ve bildirir,

ü) Danışman durumunda görev yapanlarla iletişimi ve onlardan yararlanmayı sağlar,

 1. v) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,
 2. y) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve hızla ulaştırılmasını sağlar,
 3. z) Çalışmaları için istenen veya yararlı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli incelemeleri yapar ve onaylar, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
 4. aa) Eş düzeydeki yöneticilerle eşgüdümü kurar ve kendi aralarında çözülebilecek sorunları çözer,
 5. bb) Kendine bağlı olan personelin aralarında eşgüdüm kurmalarını ve onların da Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın amaçlarına uygun olarak birlikte çalışmalarını sağlar,
 6. cc) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve eşgüdümünü sağlar,

çç) Personelinin ruhsal gücünü en yüksek seviyede tutarak, daha kararlı çalışmaya, daha başarılı olmaya özendirir,

 1. dd) Personelin çalışma isteğini kıran ve verimini düşüren etkenleri belirleyerek, kendi olanakları ile ortadan kaldırabilecek veya düzeltilebilecek olanları çözer, üst kademelerce alınması gereken önlemler için verim düşüşü veya başka olumsuz sonuçlar doğmadan amirine bildirir,
 2. ee) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en doğru şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı şekilde düşünce ve görüş alışverişinde bulunur,
 3. ff) Çalışma planında bulunan işleri görev tanımlarına göre çalışanlarına dağıtır,
 4. gg) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,

ğğ) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, sonuçlarını önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü sonuçlar doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan çekinmez,

 1. hh) Gerekli gördüğü konularda emirlerini yazılı olarak verir,

ıı) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,

 1. ii) Mevcut çalışma planına göre Müdürlük çalışmalarını kısa aralıklarla kontrol eder,
 2. jj) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
 3. kk) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
 4. ll) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,
 5. mm) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
 6. nn) Personelin görev tanımlarında belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen aralıklarla kontrol eder,
 7. oo) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici önlemleri alır,

öö) Çalışmaların devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve izlenmesini, önemli olan evrakın saklanmasını, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,

 1. pp) Görev alanındaki çalışmaların durumunu ve sonuçlarını belirlemek ve değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için istatistikî bilgileri düzenler ve/veya düzenlettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirine ve ilgililere sunar,
 2. rr) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev yolculuğuna gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir şekil ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
 3. ss) Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na ilişkin gizli bilgilerin dışarı sızmaması konusunda gerekli özeni ve dikkati gösterir,

şş) Zaman içerisinde Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın diğer birimlerinin görev alanında olmayan, belde ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işleri ile ilgili yeni bir yapım işinin ortaya çıkması halinde, Başkanın onayı ile yeni görevi ilgili mevzuata göre yerine getirir,

 1. tt) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mevzuata uygun yapılmasını, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,
 2. uu) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,

üü) Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirir, gizli sicil raporlarını doldurup, başkana gönderir, birinci disiplin amiri olarak bağlı personelin söz, tutum, davranış ve eylemlerini tespit, şikâyet veya ihbar edilmesi halinde disiplin yönünden yasal inceleme, soruşturma ve cezalandırma işlemlerini yapar,

 1. vv) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar, birime bağlı ambarların ve Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin düzenli olarak denetim, sayım ve kontrollerini yapar/yaptırır.
 2. yy) Çalışma alanı ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için onaya sunar,
 3. zz) Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmayı sağlar,

aaa) Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken önlemler konusunda Başkana öneride bulunur,

aaa) Kendisine bağlı bütün atölye, bakım ve onarım alt birimlerinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlar,

bbb) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mevzuata uygun yapılmasını sağlar,

ccc) Birim ve görevleriyle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, başkana, encümene, meclise, birimlere öneriler sunar, verilen kararları uygular,

ççç) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini, birim evrak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

ddd) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırır,

eee) Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun sicil, izin ve hastalık gibi özlük işlemlerini yürütür, devam durumunu izler ve denetler, ilgili diğer birimlerle eşgüdümü sağlar,

fff) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlar ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar, birim giderlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmesini sağlar, bu amaçla yetkili görevlileri belirler,

ggg) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirir,

ğğğ) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevleri yapar,

hhh)  Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ulaşım ve trafik yönetiminin genel hedefleri, politikaları, stratejileri ve programları ile ilgili Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı üst yönetimine önerilerde bulunur, onaylanmış hedefler ve planlar çerçevesinde faaliyetlerin etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlar,

ııı)  Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ulaşım ve trafik ile ilgili her türlü kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder,

iii) Meclise veya encümene gönderilecek dosyaları inceler, görülen noksanlıkların giderilmesini sağlar,

jjj) Diğer kurumlar ile eşgüdümlü çalışma yapar, trafik akışının aksadığı kavşak noktalarını belirler, ilgili kuruma bildirir, imalatı süresince izler.

kkk) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek

telefon_birimler_2Bülent Yıldırım

UOSB Müdür Vekili / UOSB İmar ve Fen İşleri Sorumlusu – Dahili : 206